วิสัยทัศน์

 

เราต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กที่สิ้นหวัง เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเอง และกลายเป็นแรงพลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาสังคมต่อไป

พันธกิจ

เรามุ่งทำงานด้านการพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเน้นการให้การศึกษา ช่วยเหลือปัจจ้ยพื้นฐาน หลังจากนั้นเราจึงฝึกฝน จนพวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อพวกเค้าจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคต

IMG_0804.png

สิ่งที่เราเชื่อ

 

ถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวัน แล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “ขอให้กลับไปอย่างเป็นสุข ให้อบอุ่น และอิ่มหนำสำราญเถิด” แต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขา จะมีประโยชน์อะไร? ทำนองเดียวกัน ลำพังความเชื่อ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว

แต่บางคนจะกล่าวว่า “ท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติ” จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติซิ แล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติ 

– จากข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ยากอบ 2:15-18